1-header.jpg

Vertrouwens- en Tuchtcommissie

De Vertrouwenscommissie van HC Rotterdam

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen binnen de club en met plezier kunnen hockeyen. Als dat niet meer lukt, omdat sprake is van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) kan de Vertrouwenscommissie benaderd worden om te dienen ‘als luisterend oor’ maar vooral ook om te helpen het veilige gevoel en het plezier terug te brengen. De Vertrouwenscommissie kan bemiddelen, maar ook kan een officiële klachtprocedure worden gevolgd. 

Het moet gaan om ongewenst gedrag van (één van de) leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, commissieleden, bestuursleden of betaalde medewerkers van HC Rotterdam gericht tegen één van diezelfde personen.

De Vertrouwenscommissie bestaat uit drie vertrouwenspersonen, die door het bestuur van HC Rotterdam worden benoemd. Zoals de naam van de commissie al zegt: alles wat met een vertrouwenspersoon wordt besproken, blijft vertrouwelijk als dat wordt gewenst. 

De Vertrouwenscommissie is bereikbaar via email. Alleen de leden van de Vertrouwenscommissie hebben toegang tot dit e-mailadres. Als gewenst wordt met een specifiek lid van de Vertrouwenscommissie te spreken, kan dat in het e-mailbericht duidelijk worden gemaakt. Die betreffende vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen.

Het ‘Reglement Vertrouwenscommissie HC Rotterdam’ en het ‘Protocol Seksuele Intimidatie en Pesten HC Rotterdam’ geven een uitvoerige beschrijving van de procedures. In het eerste contact zal de vertrouwenspersoon steeds beginnen met daarover een uitleg te geven. Ook los daarvan zal de vertrouwenscommissie graag vragen beantwoorden die over het Reglement en het Protocol bestaan.

Vertrouwenscommissie


Kirsten van den Herik is rechter te Rotterdam

Na jarenlang te hebben gevolleybald ben ik in 2019 begonnen met trimhockey bij HC Rotterdam. Onze middelste dochter maakte op dat moment de overstap van haar hockeyteam in Bleiswijk naar HC Rotterdam. Waarna onze jongste dochter haar voorbeeld volgde. 

Dit waren voor mij genoeg redenen om me voor de club te willen inzetten. Toen mijn collega op de rechtbank vertelde dat zij stopte als lid van de Vertrouwenscommissie, informeerde zij of ik interesse had. Dat had en heb ik zeker. Na mijn overstap van advocaat naar rechter, heb ik gemerkt dat het bij mij past om naar alle kanten van een verhaal te luisteren en ook over moeilijke onderwerpen te praten.

Daarnaast geniet ik van het spelplezier van kinderen (en ook van volwassenen) en de manier waarop iedereen in een groepsverband zijn of haar rol kan pakken en kan groeien. Door deel te nemen aan de Vertrouwenscommissie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om dit voor iedereen mogelijk te maken, ook als dit soms even niet vanzelf gaat. Juist in die gevallen, is het belangrijk dat er iemand is die naar je luistert en samen onderzoekt of er vervolgstappen nodig zijn, en zo ja, welke dit dan zijn. 


Mariël Ackers is kindercoach in Rotterdam

"Ik ben moeder van 2 (bij HC Rotterdam hockeyende) kinderen en getrouwd. Mijn ervaringen op het gebied van hockey liggen in het verleden als jeugdspeelster bij HDM in Den Haag en ook heb ik de afgelopen jaren een aantal keren dienst gedaan als coach bij teams van mijn kinderen. Sinds een aantal jaren werk ik als kindercoach en praat ik met kinderen/ jongeren over allerlei zaken die hen bezighouden. Ik geef ook trainingen aan jongeren over leren en leermethoden. In het verleden heb ik ervaring opgedaan als bemiddelaar bij conflicten tussen buren welke ervaringen ook nuttig kunnen zijn in de vertrouwenscommissie. Ik hoop een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor jongeren en hun ouders binnen de vereniging die te maken krijgen met zaken die deze commissie aangaan. En ja, toen ik benaderd werd, vond ik het meteen een goed initiatief van de club. Ik vind het heel fijn dat ik het vertrouwen krijg van het bestuur om deze rol in te vullen en zal dat ook vanuit eer en geweten gaan invullen!”

Marielle is bereikbaar op 06-18313614


Marco Bruijnzeel is huisarts

"Sinds 2 jaar sta ik regelmatig langs de lijn bij HC Rotterdam om mijn dochter Sophie (7 jaar) aan te moedigen. Mijn andere dochter Floor (5 jaar) staat op de wachtlijst en oefent inmiddels met veel enthousiasme bij Hockeyplezier. Ik ben bijna tien jaar werkzaam als huisarts. Eerst heb ik als waarnemer gewerkt in verschillende praktijken en sinds 2010 werk ik in een Zeeuws dorp. Tijdens mijn werk fungeer ik als vertrouwenspersoon en probeer ik mensen waar mogelijk te helpen en te ondersteunen. Door deel uit te maken van de vertrouwenscommissie hoop ik een bijdrage te leveren aan het behouden van een veilige en prettige omgeving binnen de hockeyclub."

Marco is bereikbaar op 06-29023073


De Tuchtcommissie van HC Rotterdam

De Tuchtcommissie wordt benoemd door de leden (op de algemene ledenvergadering) op voordracht van het bestuur en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. Momenteel zijn er 3 leden. Het doel van de commissie is het bestuur te adviseren over situaties waarbij leden van HCR zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben ‘misdragen’. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub. Ook kan de Tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van HCR bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club.

De Tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler. Daarnaast kan iedereen, lid of geen lid, een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, wanneer bovenstaande situaties zich voordoen. Het is wel vereist dat de klager de situatie zelf heeft waargenomen en dat de klacht schriftelijk (e-mail) wordt ingediend, met datum, beschrijving van de situatie en de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) van de klager en van een getuige, die de klacht mede ondersteund.

Een klacht kan worden gemaild. Niemand anders dan de leden van de Tuchtcommissie hebben toegang tot dit e-mail adres. De Tuchtcommissie verplicht zich binnen 4 weken nadat zij met de persoon tegen wie de klacht is gericht heeft gesproken een klacht af te handelen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Klachten over situaties waarbij geen getuigen aanwezig waren, kunnen worden besproken, waarna wordt gekeken of ze in behandeling genomen kunnen worden. De Tuchtcommissie stelt het bestuur op de hoogte van alle klachten die binnenkomen, ook als ze niet in behandeling worden genomen.

De Tuchtcommissie kan de klager en/of de persoon tegen wie de klacht is gericht om mondelinge toelichting vragen, maar is hiertoe niet verplicht. Zeker in situaties waarbij de KNHB binnen 5 dagen na een incident een antwoord van het HCR bestuur wil, is een mondelinge toelichting meestal niet haalbaar. Na de bespreking van de klacht brengt de Tuchtcommissie het bestuur advies uit. Dit kan bestaan uit een antwoord aan de klager en eventueel een ‘maatregel’, zoals een waarschuwing, een berisping, een verbod om een of meerdere wedstrijden te spelen, een verbod tot toegang tot evenementen, een boete of een combinatie hiervan. In extreme gevallen kan ook aan het bestuur geadviseerd worden een terreinverbod op te leggen en/of een lid te royeren. Het bestuur kan algemene mededelingen doen over uitspraken van de tuchtcommissie, maar dit is dan geanonimiseerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de follow-up van klachten, dus voor b.v. het doorgeven van een speelverbod aan een bepaalde speler of het opvolgen van een terreinverbod. Wanneer iemand erover denkt een klacht in te dienen, maar niet zeker weet of dit een goed idee is, kan eventueel eerst met de vertrouwenscommissie overlegd worden.

 
Voorwaarden & disclaimer