1-header.jpg

Club Lidmaatschap

Lidmaatschap
HC Rotterdam (opgericht in 1925) is één van de grootste clubs van Nederland. We proberen steeds een goede balans te vinden tussen sportieve prestaties in teamverband én gezelligheid en een bloeiend verenigingsleven. We hopen dat onze leden een heel leuke, sportieve en leerzame tijd op onze club beleven en dat we de verwachtingen kunnen waarmaken.

Aan de andere kant zullen de leden ook mee moeten helpen er een mooie tijd van te maken. HC Rotterdam is namelijk een vereniging en dat betekent dat alle leden samen de club vormen en er met elkaar voor moeten zorgen dat alles draait. Onze vrijwilligers en medewerkers willen er samen met de overige leden voor zorgen dat er wordt geleerd, plezier wordt gemaakt, maar ook dat onze leden leren wat presteren is. En dat vooral als team op het veld, maar vergeet niet dat je welkom bent om op zondagmiddag (gratis) naar wedstrijden van de eerste teams te kijken. Zo kun je ook op een andere manier kennismaken met de sport. Het gaat bij ons echt om Hockey!

Lid worden
Lid worden kan door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen. Na aanmelding plaatsen wij u op de wachtlijst. Uiterlijk 1 juli wordt gecommuniceerd of het aspirant-lid kan worden ingedeeld in een team. Let op: zodra een aspirant-lid is ingedeeld in een team of trainingsgroep is hij/zij contributieplichtig voor het gehele seizoen waarvoor is ingeschreven. Inschrijving is dus niet vrijblijvend.

 

 • Jaarcontributie bij start seizoen (100%)
 • Jaarcontributie bij instroom na de herfstvakantie (75%)
 • Jaarcontributie bij instroom na zaalcompetitie (50%)

 

Contributie
Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de ALV vast te stellen contributie. Hierbij loopt het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Het bestuur stelt voor om vanwege de bijzondere omstandigheden de contributie in het komende seizoen 2020-2021 niet te indexeren:

Senioren

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Seniorleden (25+)

375,-

375,-

360,-

Jong-seniorleden (<25)

350,-

350,-

335,-

Trainings-/trimhockeylid

247,-

247,-

232,-

Sevens

180,-

180,-

165,-

Duo-lidmaatschap*

227,50

nvt

nvt

Niet-spelend lid

247,-

247,-

232,-

Jeugd

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Jeugdleden A- t/m D-jeugd

452,-

452,-

402,-

Mini’s

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Tweedejaars E-spelers

390,-

390,-

365,-

Eerstejaars E-spelers

360,-

360,-

335,-

Tweedejaars F-spelers

329,-

329,-

304,-

Eerstejaars F-spelers

230,-

230,-

205,-

Kabouters

230,-

230,-

205,-

Contributienota’s worden jaarlijks in juli verstuurd aan de leden.
Er geldt een additionele bijdrage voor top- en opleidingsteams en de regiotopteams bij de jeugd.

Inschrijfgeld
Bij inschrijving van een nieuw lid wordt eenmalig € 100,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Nieuwe seniorleden betalen geen inschrijfgeld. Nieuwe leden zijn leden die in de afgelopen 5 jaar geen lid zijn geweest van HC Rotterdam.

Betalingsperiode
De contributie wordt aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. De factuur wordt via de mail gestuurd via de module ClubCollect. Door op de link in de mail te klikken, komt een lid op zijn persoonlijke betaalpagina in ClubCollect, waar de factuur kan worden ingezien, gedownload en betaald. Het lid maakt de keuze te betalen via iDeal of een automatische incasso in drie termijnen betaalt. Indien voor  25 juli geen keuze wordt gemaakt, wordt rond 1 augustus een automatische incasso in 1 termijn  worden uitgevoerd, voor zover u de vereniging daarvoor eerder heeft gemachtigd. Betaling in 1x is kosteloos. Bij betaling in termijnen geldt tot een bedrag van € 150,00 euro een toeslag per termijn van € 1,-, en daarboven een toeslag van € 2,- per termijn.

Let op: veel jeugdleden hebben in de app hun eigen mailadres ingevoerd als contactadres. Deze wijziging is automatisch verwerkt in de ledenadministratie en dit betekent dat de contributiemail bij uw zoon(s) en/of dochter(s) in de mailbox komt. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen.

De verschillende bedragen dienen m.i.v. seizoen 2020-2021 op de volgende data van het lopende seizoen te zijn betaald:

Contributie veldhockey

1 december

Inschrijfgeld

1 december

Bijdrage top- en opleidingsteams jeugd

1 februari

Bijdrage regiotopteams jeugd

1 februari

Bijdrage zaalhockey senioren

1 maart

Ook bij keuze voor betaling in termijnen gelden bovengenoemde betaaltermijnen.

Betaling via ClubCollect biedt de club veel voordelen, waaronder een aanzienlijke besparing van kostbare tijd van vrijwilligers. Een klein deel van de leden geeft de voorkeur aan handmatige betaling. Om automatische incasso te stimuleren, wordt voor het opstellen van een factuur en handmatige verwerking van de betaling extra administratiekosten à € 25,00 in rekening gebracht.

Niet-tijdige betaling
Omdat betaalachterstanden niet alleen nodeloos extra werk opleveren voor de Administratiecommissie maar ook de wel betalende leden benadelen, houdt het bestuur streng de hand aan de inning van de contributie.

In het geval de contributie niet voor gestelde uiterste betaaldatum is betaald, wordt het betreffende lid met onmiddellijke ingang geschorst. Dit houdt in dat het lid de rechten die zijn verbonden aan het lidmaatschap niet langer kan uitoefenen – en dus ook niet aan trainingen en wedstrijden kan deelnemen – totdat geheel is voldaan aan de betalingsverplichtingen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de lijncoördinatoren en de aanvoerder of teammanager meegedeeld.

Twee maanden na vervaldatum van een factuur kan het bestuur – zonder vooraankondiging aan het lid – de inning van de vordering uit handen geven. Als ondanks deze stappen betaling uitblijft, kan uiteindelijk royement en melding aan de KNHB plaatsvinden.

Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester via [email protected] Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken over een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Restitutie
Lidmaatschap is bindend. In specifieke gevallen kan een lid een restitutieverzoek indienen bij het bestuur. Algehele restitutie van contributie is te allen tijde uitgesloten.

Het bestuur neemt enkel een restitutieverzoek voor gedeeltelijke restitutie in behandeling als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 

 • Er zijn geen openstaande contributiebedragen voor betreffend lid. 
 • Het lid heeft door langdurige blessure, opgelopen op het hockeyveld, een volledige herfstcompetitie en/of lentecompetitie niet kunnen hockeyen.

 

Het bestuur beslist eenmalig, direct na afloop van het seizoen over gedeeltelijke restitutie. Hierbij vindt ook een herberekening plaats van eventuele gezinskorting. Er is nimmer sprake van tussentijdse en/of volledige restitutie. Voortijdig opzeggen van het lidmaatschap zal ook nimmer leiden tot restitutie.

Bijdrage top- en opleidingsteams seizoen
In het afgelopen seizoen is wederom een kleine € 80.000,- uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd- en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 50% betaald vanuit de verenigingskas en is ongeveer 50% bijgedragen via de topsportbijdrage. HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn.

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugd en de jeugdopleiding voor het seizoen 2020-2021 door het bestuur als volgt vastgesteld:

Topsportbijdrage

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Topjeugd A1/B1

275,-

275,-

325,-

Topjeugd C1/D1

200,-

200,-

200,-

Topjeugdopleiding D2

150,-

150,-

150,-

De topsportbijdrage wordt in december in rekening gebracht bij de spelers uit betreffende teams.

Bijdrage regiotopteams
De regiotopteams krijgen een set wedstrijdshirts met rugnummer in bruikleen. Hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage à € 22,50 in rekening gebracht bij iedere speler.

De regiotopteams zijn: Jongens A2, Jongens B2, Jongens B3, Jongens C2, Jongens C3, Jongens D3, Meisjes A2, Meisjes B2, Meisjes B3, Meisjes C2, Meisjes C3, Meisjes D3 en Meisjes D4.

De bijdrage voor bruikleen wordt met de contributie in rekening gebracht via Club Collect.

Familiekorting vanaf het derde familielid uit een gezin
Familiekorting wordt alleen berekend over contributies, niet over bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of topsportbijdragen. De korting wordt bepaald aan de hand van het adres waarop de gezinsleden staan ingeschreven.

 

 • Derde familielid: 10% korting op contributie van het betreffende lid
 • Vierde familielid: 15% korting op contributie van het betreffende lid
 • Vijf en meer: 20% korting op contributie van (het) betreffende lid/leden

 

Bij vragen over contributie kunt u met ons contact opnemen via [email protected].

Duo-lidmaatschap seniorenteams
Met het duo-lidmaatschap is het voor twee duo-leden mogelijk om samen als één volwaardig lid in een competitieteam te spelen. Om in aanmerking te komen voor het duo-lidmaatschap, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 

 • Het duo-lidmaatschap is alleen mogelijk bij seniorenteams.
 • Een team bestaat uit minimaal 14 'full time' spelers. Heeft een team 18 spelers op de lijst staan, dan kunnen er dus 2 duo’s aangemeld worden. 
 • Een duo dient zich gelijktijdig aan te melden en aan elkaar gekoppeld te zijn.
 • Het duo bepaalt onderling hoeveel wedstrijden per duo-lid worden gespeeld.
 • Voorafgaand aan ieder hockeyseizoen dient een duo-lidmaatschap opnieuw te worden samengesteld & bevestigd.

 

Als duo-lid betaal je € 227,50 per persoon, dus € 455,00 per duo. Dit is hoger dan een regulier lidmaatschap omdat we voor beide leden aan de KNHB moeten afdragen. Het duo-lidmaatschap kan worden aangevraagd door een mail te sturen aan de ledenadministratie.

Wijziging gegevens
Voor de club is het van belang dat de administratie actueel is, dus geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Leden kunnen wijzigingen in adres, (mobiele) telefoonnummers en mailadressen zelf invoeren in de app. Deze worden vervolgens automatisch verwerkt in LISA, ons centrale ledenadministratiesysteem. Dit administratiesysteem en de app voeden elkaar over en weer met gegevens.

Overige wijzigingen kunnen worden gemeld aan de ledenadministratie(s):

 

 

Contributienota
Contributienota’s worden begin juli per e-mail verstuurd. Als je betaalt per bank zien wij de betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen.

Het bestuur heeft besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen. Je kunt bij incasso kiezen voor eenmalige incasso in juli of een gespreide incasso. Bij een gespreide incasso zal het verschuldigde bedrag in drie termijnen van de bankrekening worden afgeschreven. Dit zal gebeuren in de maanden juli, september en november.

Wij wijzen je erop dat uw lidmaatschap bindend is. Teruggave van contributie (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is een blessure opgelopen op het hockeyveld die je de rest van het seizoen langs de kant houdt. Als een nota naar jouw mening niet correct is, wordt je verzocht dit direct te melden via [email protected]

Contributiekorting met de Rotterdampas
HC Rotterdam maakt het sporten betaalbaar(der) voor haar leden, die in bezit zijn van een Rotterdampas. In dat geval kom je in aanmerking voor een korting van € 25,- op de contributie. Om in aanmerking te komen voor deze contributiekorting moet allereerst de Rotterdampas worden aangeschaft én de volledige contributie van het betreffende seizoen zijn betaald.

De Rotterdampas 2020 wordt verrekend met de contributie voor seizoen 2020-2021. De Rotterdampas 2020 kan worden toegestuurd tot 28 februari 2021. Stuur een mail met HC Rotterdam-lidnummer van het betreffende lid plus een scan/foto van de Rotterdampas van de pashouder naar [email protected]

Let op: de korting met de Rotterdampas wordt per seizoen verstrekt bij 1 aangesloten sportvereniging.

NB Om aanspraak te maken op korting in seizoen 2020-2021 kan de Rotterdampas 2020 tot uiterlijk 28 februari 2021 worden ingediend bij de club.

 
Voorwaarden & disclaimer